โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

โรงเรียน และสถานที่เพื่อการศึกษาได้แจ้งปัญหาสำคัญไปยังผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ นั่นคือโรงเรียนส่วนมากมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน และมีความต้องการชั้นเรียน, โรงยิม, ห้องเปลี่ยนเสื้อ, โรงอาหาร และหอประชุมที่แตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยก็เช่นกันมีอาคารเรียนหลากหลายรูปแบบ และต้องการคุณภาพของอากาศที่หลากหลาย และมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย

โรงเรียนหลายแห่งมีห้องอัดภาพ และห้องมืดมักจะมีปัญหาการปนเปื้อน ห้องทดลองทางกายภาพ และชีวภาพมีความต้องการที่จะรักษาระดับความสะอาดภายในอาคาร (Indoor Air Quality) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คุณภาพของอากาศดูได้จากอุณหภูมิ, ความชื้น, ความเข้มข้นของอนุภาค และการปนเปื้อนของแก๊ส สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมากจากอากาศภายในอาคารมีคุณภาพต่ำคือ การระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่ห้องเรียนที่มีการควบคุมคุณภาพของอากาศให้มีความเหมาะสม และปราศจากสารปนเปื้อนจะก่อให้เกิดความรู้สึกสบาย และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

คุณภาพของอากาศภายในอาคารที่ดีมีดังนี้

  • ลดการขาดเรียนของนักเรียน และการขาดงานของพนักงาน
  • ลดการเสื่อมสภาพของอาคารเรียน และได้พัฒนาการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
  • ลดความต้องการเอาอากาศจากภายนอกมาหมุนเวียน
  • ป้องกันความตึงเครียดอันเนื่องมาจากคุณภาพของอากาศภายในอาคารต่ำ
  • ลดหนี้สิน
  • สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปกป้องนักเรียนผู้ที่เป็นอนาคตของโลกจากการปนเปื้อนในอากาศ
ติดต่อ

การติดต่อกับเราเป็นเรื่องง่าย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ
KEEP UPDATED!

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของแคมฟิล